traballo social

Os aspectos sociais que rodean a EM determinan a vida da persoa que a padece e das súas familias despois do diagnóstico, polo que é necesario proporcionar unha atención social integral que permita minimizar as dificultades que a persoa afectada de EM ten que afrontar, como os seus familiares. nas actividades da vida diaria. É por iso que as intervencións levadas a cabo teñen como obxectivo contribuír á mellora dalgunhas situacións dentro do ámbito familiar, económico, social …) que permiten aumentar o nivel de autonomía persoal así como mellorar a calidade de vida tanto de a persoa afectada e a do seu contorno. Os obxectivos do servizo son os seguintes:
  • Contribuír á calidade de vida das persoas con EM e das súas familias.
  • Atención ás necesidades das persoas con EM e das súas familias.
  • Xestionar e promover o acceso a recursos socioeconómicos e laborais.
  • Promover a participación social das persoas con EM.
  • Mellorar a integración social das persoas con EM.
  • Facilitar o acceso aos recursos sociais e sanitarios.
  • Asesorar ás familias sobre os recursos existentes na comunidade.
  • Facilita a visibilidade e a conciencia sobre a EM a nivel da comunidade.
  • Promover o voluntariado social entre os afectados e as súas familias.
A recepción faise a través do servizo de referencia pertencente á Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas (FEGEREC) ou recíbese a través do propio usuario e / ou dun familiar contactando coa propia entidade. A Avaliación das demandas e necesidades s lévase a cabo a través dunha entrevista coa persoa afectada e / ou un membro da familia e mediante a observación directa. A intervención realízase unha vez rematada a avaliación das necesidades observadas e / ou as demandas formuladas tanto pola persoa afectada como polas súas familias e se establecen os obxectivos que permiten mellorar a situación actual. O Seguimento: Lévase a cabo mediante o procedemento empregado na avaliación, ademais da información proporcionada pola observación do día a día. A Avaliación : lévase a cabo se se alcanzaron os obxectivos establecidos ao comezo do proceso de intervención.